งานประชุมทันตแพทย์สมาคมทันตแพทย์ฟิลิปปินส์ (Philippine Dental Association Inc.)

ทันตแพทย์มนภาส ทวีปรังษีพร (CEO ของ BFC Dental) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานประชุมทันตแพทย์จากสมาคมทันตแพทย์ฟิลิปปินส์ (Philippine Dental Association Inc.) โดยจัดขึ้นวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Center Point ประตูน้ำ โดยทพ. มนภาสได้บรรยายให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับทันตกรรมระบบดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวกับ รากฟันเทียม รวมไปถึงเทคโนโลยีเครื่องแสกนช่องปาก 3 มิติ หรือ Intraoral Scanner ที่นำมาใช้ในงานรากฟันเทียมให้กับทันตแพทย์ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.